Law Office Cracow, Law Office Kraków    rechtsanwaltskanzlei krakau, Anwalt Krakau, Rechts,
Rechtsanwaltpraxis krakau, Rechtsanwalt Krakau, advocat cracow, law office cracow,
der Haftbefehl, der Europäische haftbefehl

 

dział spadku,
nabycie spadku,
stwierdzenie nabycia spadku,
szkolenia z prawa konkurencji,
prawo konkurencji,
międzynarodowe prawo karne,
szkolenia z prawa antymonopolowego,
sprawy karne,
sprawy gospodarcze,
postępowanie w sprawach międzynarodowych,
prawo spodkowe,
pozew o zapłatę,
kancelaria Kraków,
Law Office,
Rechtsanwaltskanzlei

AUSTRIA - JAK WEJŚĆ NA RYNEK

 

ZAUFANIE, PROFESJONALIZM!

 

Kancelaria doradza i pomaga Firmom zainteresowanym wejściem na rynek austriacki poprzez doradztwo prawne i badanie rynku jak również pomoc w zorganizowaniu tzw. misji gospodarczych, które pomagają podmiotom nawiązać kontakt z potencjalnymi partnerami handlowymi.

Kancelaria prowadzi specjalistyczne szkolenia w ramach wąsko określonej tematyki.

Szkolenia organizowane są dla konkretnych odbiorców również na specjalne zamówienie. 

 

Kancelaria przeprowadziła szkolenia dla wielu podmiotów w tym dla Ośrodka Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie nt. Austria-możliwości ekspansji dla polskich przedsiębiorców.

SZKOLENIA:

„Austria – możliwości ekspansji dla polskich przedsiębiorców”

Program szkolenia:

1.                  Rynek austriacki

a)      Informacje gospodarcze nt. Austrii. Badanie rynku.

b)     Instytucje otoczenia biznesu.

c)      Podmioty wspierające polskich przedsiębiorców w Austrii.

 

a)      Dlaczego warto inwestować w Austrii.

b)     Podejście do negocjacji z austriackim kontrahentem (aspekty kulturowe i prawne przy nawiązywaniu współpracy).

c)      Jakimi inwestycjami w Polsce mogą być zainteresowani austriaccy przedsiębiorcy.

 

2.                  Prowadzenie działalności gosp. i zawieranie umów z austriackimi kontrahentami

a)      Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

b)     Działania jakie należy podjąć aby otworzyć firmę w Austrii.

c)      Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta.

 

a)      Elementy umowy, kary umowne, terminy przedawnień.

b)     Zawieranie klauzul arbitrażowych i mediacyjnych w umowach.

c)      Windykacja należności/wierzytelności od podmiotów austriackich

 

 

MEDIACJA i ARBITRAŻ

 

Innowacyjny przedsiębiorca to podmiot, który nie tylko wprowadza nowe technologie ale również stosuje nowoczesne instrumenty prawne pozwalające uniknąć postępowań sądowych i tym samym zaoszczędzić czas, pieniądze i stres. 

Szkolenie ma na celu przedstawienie instrumentów alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz omówienie ich praktycznego zastosowania.

 

 

PRAWO KONKURENCJI 
(tematyka szkolenia*)

 

1. Zagadnienia ogólne

- pojęcie istoty konkurencji: podejście tradycyjne („strukturalne”, „podmiotowe”) a podejście zmodernizowane („skutkowe”, „przedmiotowe”);  
- ochrona interesu publicznego jako warunek stosowania ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej zwana także ustawą antymonopolową);
- aksjologia/cele prawa konkurencji (kogo chronić mają unijne i polskie reguły prawa konkurencji? czy zreformowane – bardziej zekonomizowane - zasady unijnego prawa konkurencji oznaczają reorientację w zakresie aksjologii?
- zakres przedmiotowy polskiego i unijnego prawa konkurencji.

2. Zakres podmiotowy i terytorialny polskiego i unijnego prawa konkurencji

- pojęcie przedsiębiorcy na gruncie ustawy antymonopolowej oraz przedsiębiorstwa w świetle unijnych reguł konkurencji (art. 101 i 102 TFUE);
- łącznik faktycznego lub potencjalnego miejsca wystąpienia antykonkurencyjnego skutku jako kryterium wyznaczającym terytorialny zakres ustawy antymonopolowej;
- granica stosowania polskiego oraz unijnego prawa konkurencji (przesłanka możliwości wpływu praktyki na handel między państwami członkowskimi).

3. Rynek właściwy (relewantny)

- wyznaczenie rynku jako warunek stosowania prawa konkurencji (identyfikacja konkurentów i/lub płaszczyzn rywalizacji ekonomicznej);
- pojęcie rynku właściwego na gruncie ustawy antymonopolowej (oraz prawa unijnego); 
- rynek właściwy pod względem produktowym (metody ustalania substytutywności produktów jako zasadniczego kryterium zdefiniowania rynku właściwego asortymentowo);
- rynek właściwy pod względem geograficznym (kryteria wyznaczania).

4. Porozumienia antykonkurencyjne

- pojęcie „porozumienia” w prawie konkurencji (porozumienia wertykalne i horyzontalne, kartele, uzgodnione praktyki);
- typowe porozumienia antykonkurencyjne (porozumienia cenowe, porozumienia kontyngentowe, podział rynku, porozumienia dyskryminujące, zmowy przetargowe);
- reglamentacja antykonkurencyjnych porozumień wertykalnych (ustalanie cen odsprzedaży produktów w porozumieniach dystrybucyjnych, tzw. klauzule „czarne”/”najcięższe ograniczenia konkurencji”, dystrybucja selektywna i wyłączna, franchising, efekty skumulowane); szczególne uwzględnienie zasad ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 330/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych;
- reglamentacja antykonkurencyjnych porozumień horyzontalnych (zakazane kartele a dopuszczalna kooperacja firm konkurujących);
- wyjątki od zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych (porozumienia bagatelne grupowe oraz wyjątki legalne od z tego zakazu: samoocena „przesłanek efektywnościowych” zawartych w art. 101 ust. 3 TFUE oraz art. 8 ustawy antymonopolowej); ciężar dowodowy;
- doktryna ograniczeń akcesoryjnych.

5. Pozycja dominująca

- pojęcie pozycji dominującej (definicja prawna i jej zasadność ekonomiczna)
- kryteria ustalania posiadania pozycji dominującej przez przedsiębiorcę: kryterium „statyczne” (wielkość udziału rynkowego) oraz „dynamiczne” -  ewaluacja  barier wejścia na rynek);
- kolektywna pozycja dominująca.

6. Nadużywanie pozycji dominującej

- kategorie nadużywania pozycji dominującej (praktyki wykluczające i eksploatacyjne);
- generalny koncept nadużycia wykluczającego: podejście tradycyjne/formalne (form-based approach) a podejście zmodernizowane, „zorientowane na skutki” (effects-based approach);
- pojęcie wykluczenia z rynku konkurentów dominanta (foreclosure); 
- faktyczna lub prawdopodobna ekonomiczna szkoda konsumenta (consumer harm) jako kryterium mające decydować o kwalifikacji praktyki za nadużycie w świetle zreformowanego podejścia (wymagany standard dowodowy: dotychczasowe orzecznictwo sądowe a wytyczne Komisji Europejskiej z 9 lutego 2009 r.);
- test równie efektywnego konkurenta (proponowany przez Komisję) oraz inne standardy służące wykazaniu antykonkurencyjnego wykluczenia z rynku;
- typowe praktyki stanowiące przejaw nadużycia wykluczającego: drapieżnictwo cenowe, transakcje wyłączne (exclusive dealing), systemy rabatowe, sprzedaż wiązana, pakietowanie produktów (w tym rabaty wielo-produktowe), odmowa dostaw w tym dostępu do tzw. urządzeń kluczowych (essential facilities) oraz praw własności intelektualnej, tzw. efekt nożyc cenowych (margin squeeze);
- typowe praktyki stanowiące przejaw nadużycia eksploatacyjnego: narzucanie cen nadmiernie zawyżonych, narzucanie uciążliwych warunków umownych, praktyki eksploatacyjne dominantów na rynku zbytu (w tym tzw. „opłaty półkowe”);
- obrona przedsiębiorstwa posiadającego pozycję dominującą przed zarzutem jej nadużycia: obiektywne uzasadnienie, korzyści „efektywnościowe” (efficiencies), obrona przez powołanie się na sprostanie konkurencji (meeting competition defence); doktryna działania państwa (state action doctrine);

7. Kontrola koncentracji przedsiębiorców

- pojęcie koncentracji przedsiębiorców oraz jej rodzaje (koncentracje horyzontalne, wertykalne i konglomeratowe);
- formy koncentracji (fuzja, przejęcie kontroli, utworzenie wspólnego przedsiębiorcy/joint venture, nabycie części mienia innego przedsiębiorcy);
- warunki powstania obowiązku zgłoszenia zamiaru dokonania koncentracji Prezesowi UOKIK lub Komisji Europejskiej (progi bagatelności koncentracji; przypadki wyłączenia z tego obowiązku);
- decyzje Prezesa UOKiK oraz Komisji w sprawie koncentracji (kryteria oceny dopuszczalności koncentracji).

8. Egzekwowanie prawa konkurencji przez organy antymonopolowe

- rodzaje postępowań prowadzonych przed Prezesem UOKiK, 
- wszczęcie, zawieszenie, umorzenie oraz zakończenie postępowania antymonopolowego,
- uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Europejskiej (żądanie informacji, kontrola i przeszukanie przedsiębiorcy),

9. Kary za naruszenie prawa konkurencji

- zasady wymierzania kar oraz ustalania ich wysokości (wytyczne Komisji Europejskiej oraz Prezesa UOKiK);
- okoliczności „łagodzące” oraz obciążające przedsiębiorcę, 
- warunki zwalniania z kary oraz redukowania jej wysokości; polityka tzw. pobłażania (leniency).

10. Prywatnoprawne stosowanie prawa konkurencji

- dochodzenie przed sądami powszechnymi roszczeń związanych z naruszeniem prawa konkurencji (tzw. private enforcement)
- roszczenia odszkodowawcze za szkodę spowodowaną naruszeniem prawa konkurencji (podstawa prawna, środki dowodowe, relacja postępowania „prywatnego” do postępowania „publicznego”).

 

 ZAKŁADANIE I FUNKCJONOWANIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

 

1. Zagadnienia ogólne

2. Wybór formy organizacyjno prawnej korzystnej dla przedsiębiorcy

3. Lokalizacja podmiotu korzystna dla przedsiębiorcy

4. Strategia budowy firmy korzystna dla przedsiębiorcy

5. Biznesplan – etap budowy przedsiębiorstwa

6. Marketing- koncepcja utrwalania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa

7. Innowacyjność - kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, logo przedsiębiorstwa

8. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem

 

_________________________________

 

* Szkolenie może obejmować zarówno problematykę wszystkich wskazanych wyżej instytucji prawa konkurencji, jak i ograniczać się wyłącznie do bardziej szczegółowej prezentacji wybranych zagadnień, jak w szczególności: porozumień antykonkurencyjnych lub określonego ich rodzaju (np. porozumień wertykalnych), nadużywania pozycji dominującej, kontroli koncentracji przedsiębiorstw.

 

 

Certyfikaty

   

 

 

Kwalifikacje

Krajowy Rejestr Adwokatów
i Aplikantów Adwokackich

Krakowska Izba Adwokacka Adwokatura Polska Centrum

 

Członkowstwo

 

  Znalezione obrazy dla zapytania ecbA