Law Office Cracow, Law Office Kraków    rechtsanwaltskanzlei krakau, Anwalt Krakau, Rechts,
Rechtsanwaltpraxis krakau, Rechtsanwalt Krakau, advocat cracow, law office cracow,
der Haftbefehl, der Europäische haftbefehl

 

dział spadku,
nabycie spadku,
stwierdzenie nabycia spadku,
szkolenia z prawa konkurencji,
prawo konkurencji,
międzynarodowe prawo karne,
szkolenia z prawa antymonopolowego,
sprawy karne,
sprawy gospodarcze,
postępowanie w sprawach międzynarodowych,
prawo spodkowe,
pozew o zapłatę,
kancelaria Kraków,
Law Office,
Rechtsanwaltskanzlei

ARBITRAŻ I MEDIACJA

 

ZAUFANIE i PROFESJONALIZM!

Adwokat dr Magdalena Makieła:

jest certyfikowanym Mediatorem i Arbitrem, specjalizującym się w sprawach gospodarczych. 

Przeprowadziła liczne mediacje, które zostały zakończone podpisaniem ugody.

Wszystkie spotkania mediacyjne odbywają się w Izbie Przemysłowo - Handlowej w Krakowie ul.Floriańska 3

 

Wpis na listę:

- stałych Mediatorów Sądowych Sądu Okręgowego w Krakowie;

- Mediatorów Małopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo -Handlowej w Krakowie;

- Arbitrów Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie;

- Mediatorów w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

 

UPRAWNIENIA

Ukończone specjalistyczne, zawodowe Szkolenie dla Mediatorów zorganizowane przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, uzyskany zawodowy certyfikat Mediatora.

Uczestnictwo w licznych szkoleniach zawodowych m.in. prowadzonych przez:

  • Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo - Handlowej w Krakowie;
  • Ministerstwo Sprawiedliwości;

 

Ważniejsze KONFERENCJE i SZKOLENIA:

  • 2017
  • 2016
  • Wiedeń, uczestnictwo w II części workshop nt. Unconscious Bias & Negotiation, zorganizowany przez VIAC ARBITRALWOMEN. Wiedeń, 21.10.2016;
  • Kraków, konferencja nt. Konkurowanie jakością - technika prowadzenia rozmowy w negocjacjach i mediacjach. Ujednolicenie praktyki i podnoszenie standardu. Kraków, 16-17.09.2016;
  • Wiedeń, uczestnictwo w I części workshop nt. Unconscious Bias & Negotiation, zorganizowany przez VIAC i  ARBITRALWOMEN. Wiedeń, 02.06.2016;
  • Kraków, szkolenie dla mediatorów,Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, zorganizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Kraków, 25-27.01.2016;
  • 2014 Kraków, szkolenie, Mediacja w teorii i praktyce - szkolenie dla przedstawicieli środowisk prawniczych zajmujących się rozwiązywaniem konfliktów gospodarczych,zorganizowane przez Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Kraków, 16.12.2014.

 

WYGŁOSZONE WYKŁADY:  

2017 Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, wykład wygłoszony w ramach obchodzonego w dniach 16-22.10.2017 Międzynarodowego Tygodnia Mediacji, wykład nt. Mediacja w biznesie, Kraków,19.10.2017;

2015 Kraków, Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy IPH w Krakowie, Konferencja pt.Jak rozwiązywać spory biznesowe - mediacja i arbitraż jako alternatywa dla drogi sądowej, wykład nt. Czy nowe regulacje prawne są szansą na rozwój mediacji i arbitrażu w biznesie?.Kraków, 15.10.2015.;

2015 Kraków, Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy IPH w Krakowie, Konferencja pt. Mediacja i arbitraż w biznesie”, wykład nt. „ Zalety Mediacji. Kraków, 25.06.2015.;

 

 

Mediacje Gospodarcze – Mediacje dla Biznesu

Nie musisz iść do Sądu aby zawrzeć ugodę  możesz ją zawrzeć przed bezstronnym Mediatorem.

Zanim zdecydujesz się na spór sądowy warto spróbować rozwiązać spór w sposób ugodowy. 

Wybierz Mediację, która jest pozasądowym sposobem zakończenia zaistniałego pomiędzy stronami sporu. Mediacja daje jej uczestnikom idealne warunki do wypracowania satysfakcjonujących obie strony postanowień ugody.

 

Ugoda zawarta przed Mediatorem ma taką samą ważność i skuteczność jak ugoda zawarta przed Sądem.

Zalety Mediacji:

- szybkość zakończenia konfliktu;

- oszczędność kosztów (jeżeli natomiast strony występują na drogę sądową i w toku postępowania dochodzi do zawarcia ugody powoduje to zwrot ¾ opłaty sądowej od pozwu, oraz koszty nie materialne w postaci: długości postępowania, stres związany z byciem w Sądzie i jawność postępowania, która niejednokrotnie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wpływa negatywnie na wizerunek Firmy);

- elastyczność w wyznaczaniu miejsca i terminu;

- brak zbędnego formalizmu (uczestnicy Mediacji jedynie podpisują protokół, w  którym zawarte są postanowienia ugody);

- poufność postępowania.

 

Kim jest Mediator:

Mediator nie jest sędzią ani arbitrem- jego rolą nie jest rozstrzyganie sporu. Mediator  jest osobą niezależną, bezstronną a tym samym pomaga uczestnikom Mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony, co istotne zgodnego z prawem, rozwiązania.

 

Arbitraż

to metoda alternatywnego rozwiązywania sporu bez udziału sądu powszechnego.

Istotą Arbitrażu jest powierzenie rozstrzygnięcia sporu osobie- Arbitrowi- będącej specjalistą w dziedzinie, której dotyczy spór.

Arbiter to sędzia, mający rozstrzygnąć spór.

Do podstawowych korzyści Arbitrażu jest to, że postępowanie jest szybkie, niskie koszty, mniejszy formalizm proceduralny.

 

Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym (inaczej Sądem Polubownym):

1. Strona powodowa wnosi pozew i wyznacza swojego Arbitra. Strona musi przestrzegać zasad określonych w regulaminie Sądu lub w zapisie na Sąd Arbitrażowy. Druga strona po otrzymaniu wezwania mianuje drugiego Arbitra.

2.Arbitrzy wyznaczeni przez strony, mianują superarbitra;

3.W sytuacji gdy druga strona nie mianuje Arbitra lub Arbitrzy nie mianują superarbitra, na wniosek jednej ze stron, sąd dokona nominacji zastępczej Arbitra;

4.Sąd Arbitrażowy, rozpoznając sprawę, w celu ustalenia stanu faktycznego może przeprowadzić wszelkie dowody; 

5. Sąd Arbitrażowy wydając wyrok podaje motywy pisemne rozstrzygnięcia oraz zawiera jak każdy wyrok treść.

 

Postępowanie po wydaniu wyroku przez Sąd Arbitrażowy

1. Wyegzekwowanie wyroku ma miejsce gdy strona zwraca się o jego uznanie i wydanie klauzuli wykonalności do Sądu powszechnego(państwowy);

2. Po o trzymaniu klauzuli wykonalności strona kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika, wyrok Sądu Arbitrażowego jest wykonywany jak wyroki sądów powszechnych.

 

W umowach warto zawierać Klauzule.

Klauzule Arbitrażowe lub klauzule Mediacyjne, które powodują, iż w chwili zaistnienia sporu, strony umowy muszą się poddać Arbitrażowi lub Mediacji.

 

Jest możliwość zawarcia w umowie  klauzuli Multistep, która powoduje, że przed rozpoczęciem sprawy w Sądzie Arbitrażowym strony przez określony czas muszą się poddać Mediacji. W chwili gdy Mediacja nie doprowadzi do zawarcia ugody, dopiero wtedy jest możliwość wniesienia sprawy do postępowania arbitrażowego.

 

Certyfikaty

   

 

 

Kwalifikacje

Krajowy Rejestr Adwokatów
i Aplikantów Adwokackich

Krakowska Izba Adwokacka Adwokatura Polska Centrum

 

Członkowstwo

 

  Znalezione obrazy dla zapytania ecbA